กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง

นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจากราชการ

นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
งานทะเบียนประวัติ/ส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ /งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ ศรีภู
งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสวลี อินทร์อ่อน
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ