กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายธวัชชัย ถาวรกาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางจารุณี จำเริญชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศันสนีย์ มีหมู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปัทมา โขหานาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกมล แสงพรม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายศรสิงห์ สิงหาราโท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวเพ็ญวิภา กระแสกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3