คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งคณะทำงานตำเนินการทตสอบ A - Level ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่ 5/ 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการคุมสอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และคู่มือการจัดสอบ (อ่าน 0) 11 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๕๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 262) 19 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 247) 17 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 (อ่าน 0) 13 ม.ค. 66
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (อ่าน 1) 13 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติการไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษา (อ่าน 257) 12 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ ๘/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล/เสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 275) 10 ม.ค. 66
คำสั้่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 2/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 260) 09 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 462 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 233) 21 ธ.ค. 65
คำสั่งคณะทำงานดำเนินการศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการคุมสอบ ประจำสนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในการดำเนินการทดสอบ TGAT และ TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 212) 11 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 242) 02 ธ.ค. 65