ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 0) 19 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างครูขาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0) 12 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ ECD ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0) 12 เม.ย. 66
ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0) 12 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 265) 17 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 338) 14 ธ.ค. 65
ร่าง ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 324) 06 ธ.ค. 65