คณะผู้บริหาร

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพฤกษทล ชำนาญ
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางเพลินตา ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอาทิตย์ เรียงสาทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายยุทธนา บุญพุฒ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน