พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมครู บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล