สัญลักษณ์ / สุภาษิตโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนใช้อักษรย่อ ช.ย.

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสีประจำโรงเรียน   เหลือง-แดง
          สีเหลือง  หมายถึง ธรรม อันได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมทั้งหลายรวมทั้งสติปัญญา
          สีแดง      หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคีสุภาษิตโรงเรียน
นฺตฺถิ ปญญา สมา อาภา หมายถึง
“ แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”