ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มี.ค. 66 ถึง 19 มี.ค. 66 A - Level (วิชาสามัญ)
25 ก.พ. 66 ถึง 26 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้น ม.6
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้น ม.3
30 ม.ค. 66 ถึง 01 ก.พ. 66 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ จัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด
09 ม.ค. 66 ประกาศผลคะแนนความก้าวหน้าออนไลน์
26 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาค (นอกตาราง)
10 ธ.ค. 65 ถึง 12 ธ.ค. 65 TGAT - TPAT
06 ธ.ค. 65 ถึง 09 ธ.ค. 65 กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 47
08 พ.ย. 65 ถึง 11 พ.ย. 65 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
สพม.ชัยภูมิ